Wat is het presidium?

Wat is het presidium?

De raad beheert zijn eigen agenda. Voorafgaand aan iedere vergaderronde komt het presidium, of een afgeleide daarvan, samen om de agenda’s voor te bereiden. Stukken voor op de agenda worden doorgaans voorbereid door het college. Echter, in sommige gevallen maakt de raad ook zelf voorstellen, bijvoorbeeld over de vergaderwijze. Het presidium bereidt dit soort stukken in veel gevallen ook voor.

Het takenpakket van het presidium varieert enorm. Zo kunnen de taken van het presidium zich beperken tot het goedkeuren van de conceptagenda’s voor de raad en de raadscommissies en/of andere voorbereidende bijeenkomsten. Het is op die manier vooral een procedureel overlegplatform over de volgorde van de agenda, de wijze van behandeling van onderwerpen en de aankondiging van stukken op de termijnagenda. Veel gemeenteraden gebruiken het presidium ook voor bestuurlijke aangelegenheden, of voor bespreking van vertrouwelijke en persoonlijke onderwerpen. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in het reglement van orde van de gemeenteraad of in een afzonderlijke verordening. Hoe meer het presidium ook zaken van persoonlijke en bestuurlijke aard gaat bespreken, hoe groter de kans dat er voor de agenda-vorming een afzonderlijke agendacommissie in het leven wordt geroepen. Tot slot kan het presidium ook de werkgeversrol van de raad richting de griffier vervullen. Een speciale werkgeverscommissie is hiervoor het alternatief.

Afgeleiden van een presidium kunnen zijn:

/           Agendacommissie

Doorgaans voorzitters van de raadscommissies, de burgemeester, de griffier en de gemeentesecretaris.
Voorbespreking van onderwerpen waar raad zich over gaat buigen. Ook procedures en volgorde agenda.

 

/           Seniorenconvent

Fractievoorzitters, burgemeester en griffier.
Adviesorgaan van de burgemeester en presidium over zaken van persoonlijke of vertrouwelijke aard.

 

/           Fractievoorzittersoverleg

Fractievoorzitters, voorzitter raad (=burgemeester) en griffier.
De gang van zaken van de vergadering wordt doorgenomen: de voorzitter wordt geïnformeerd over eventuele stemverklaringen, moties en amendementen van de fracties.

Plaats een reactie

Reageren kan door je naam en e-mailadres in te vullen