Wat houdt een motie in?

Wat houdt een motie in?

Een motie is een korte gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een mening, wens of verzoek wordt uitgesproken. Ieder raadslid kan een motie indienen.

Ieder raadslid heeft het recht een motie in te dienen. De motie is een politiek instrument in de vergadering van de gemeenteraad en niet wettelijk geregeld. De motie kent zijn grondslag in het reglement van orde van de raad. Een motie kan aansluiten bij een agendapunt tijdens de raadsvergadering. In dit geval behandelt de raad de motie tegelijkertijd met de beraadslaging over het agendapunt. Een motie heeft geen directe invloed op de tekst van het voorliggende besluit. Zoals gezegd, een motie is een uitdrukking van een Mening (met de ‘M’ van Motie). Hij heeft geen juridische betekenis in de zin dat een wethouder aangesproken kan worden op het al dan niet uitvoeren van een motie. Neemt een meerderheid van de raad een motie aan, dan neemt daarmee wel de druk toe om iets met de motie te doen.

Er wordt eerst over het voorstel gestemd en vervolgens over de motie. Sluit de motie niet aan op een agendapunt, dan is sprake van een zogenaamde ‘motie vreemd aan de orde van de dag’. De behandeling vindt dan veelal plaats nadat alle op de agenda voorkomende onderwerpen zijn afgehandeld. Hoewel een motie een uitspraak van de raad is, is het college dus niet verplicht uitvoering te geven aan de motie. Indien het college de strekking van de motie onderschrijft, kan het college ervoor kiezen de motie over te nemen. Wanneer het college dit doet nog voordat de raad over de motie heeft gestemd, trekt het college het initiatief naar zich toe en kan het voorkomen dat andere partijen politiek gewin halen uit de uitvoering van de motie. Ook raadsleden kunnen op een tactische of strategische manier omgaan met moties. Het kan een tactische overweging van een partij zijn om veel of weinig moties in te dienen. Een partij die veel moties indient, zal zichzelf goed in de kijker spelen. Nadeel van veel moties is alleen wel dat de haalbaarheid en de kwaliteit vaak minder is. Dat kan effect hebben op de geloofwaardigheid van een partij in de gemeenteraad en zelfs consequenties hebben in de coalitieonderhandelingen. Een partij die weinig moties indient, kan naar de buitenwereld toe als ‘lui’ bekend staan, terwijl het effect van hun moties misschien veel groter is omdat de moties die ze indienen allemaal worden aangenomen.

1 Reactie

  1. Francis
    Zondag 27 juli 2014

    (2/3) Naast dat wij twee gedeputeerden lereven, hebben belangrijke punten uit ons verkiezingsprogramma een plek gekregen. Ik noem er drie: 1. versterking van de economie; 2. investering in bereikbaarheid en mobiliteit;3. orde op zaken als het gaat om de financiebn;Als het gaat om economie, dan gaat het om de toekomst van Gelderland. Om banen, om groei, om bestedingen, maar ook om instandhouding van onze voorzieningen, met name op het platteland belangrijk. Om vernieuwing, om innovatie en om bedrijven de kans te geven zich te ontwikkelen richting de toekomst. Kansen zien, kansen grijpen. Nadruk komt te liggen op sectoren als toerisme en recreatie, de agrarische sector en transport en logistiek. De Gelderlandse economie kan wel wat VVD gebruiken en is bij ons in goede handen. Als het gaat om mobiliteit worden realistische en kansrijke projecten zoveel mogelijk uitgevoerd. Wij willen voortvarend van start gaan. Belangrijkste onderwerp is wellicht de A15, maar tal van regionale trajecten wordt genoemd. Een uitwerking met een planning en financieble onderbouwing dient zo spoedig mogelijk te volgen. De VVD vindt het niet chique als weggebruikers wel miljoenen aan wegenbelasting betalen, maar er onvoldoende doorstroming voor terugkrijgen. Fatsoenlijk van A-naar B kunnen, liefst zonder lange files: per auto, per fiets, per bus, per trein, of zelfs per veerpont. De VVD is voor een goede bereikbaarheid en betere ontsluiting van onze dorpen en steden. Mede dankzij de VVD maken de taakvelden economie en mobiliteit samen 55% van het bedrag uit (475 vd 855 mln) dat wij jaarlijks investeren. Dat is nodig, want voor beiden geldt: Stilstand is achteruitgang. Een derde punt is de financieble positie van Gelderland. De Provincie wacht een zware opgave. Er moet structureel 58 miljoen worden bezuinigd. Het nieuwe kabinet legt daar nog eens 21 miljoen aan kortingen bovenop. (totaal 79 miljoen). Tel daarbij financieble tegenvallers. De coalitie heeft 100 miljoen voor risico’s ingecalculeerd. Binnenkort moet blijken of het genoeg is. Kortom, Het is dus zaak om ambities met de aanwezige middelen met elkaar in overeenstemming te krijgen. Dat betekent keuzes maken. Politieke keuzes. Ee9n van die keuzes is dat de lasten voor de burgers, -op de inflatiecorrectie na-, niet omhoog gaan. Dat de nullijn (ambtenarensalarissen) wordt voortgezet en dat er kritisch gekeken wordt naar de aanwezige voorzieningen en reserves. Met een solide financieel pakket en herverdeling van middelen (zie tabel coalitieakkoord) moet de Provincie Gelderland in staat zijn om haar kerntaken goed uit te voeren.Voor de VVD geldt dat wij de Provincie kleiner en krachtiger willen maken. De financieble situatie biedt daarom een uitgelezen kans om terug te gaan naar de werkelijke kerntaken van de Provincie. Mensen zijn grotendeels zelf verantwoordelijk. Mensen willen zonder gedoe van de overheid, leven, wonen, werken en recreebren. Die ruimte willen wij bieden. Dat vergt ook een andere aansturing en bestuursstijl. De coalitie noemt dit helder in haar coalitieakkoord. Het is een uitdaging om te werken aan deze cultuuromslag.

Plaats een reactie

Reageren kan door je naam en e-mailadres in te vullen